این دستورالعمل توسط نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، برای تعیین حق الزحمه قرارداد بین مشاور و کارفرما در خصوص مجموعه خدمات و اقداماتی است که توسط عوامل نظارت کارگاهی انجام میشود، انتشار یافته است.

این دستورالعمل  برای پرداخت هزینه خدمات از تاریخ 1400/01/01 به بعد قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ 1396/04/01 به مورد اجرا گذاشته می شود.

 با توجه به این که از سال آینده این دستورالعمل ابلاغ نخواهد شد، لازم است  تا دستگاه های اجرایی در اسرع وقت نسبت به تعيين تکليف قراردادهای جاری براساس دستورالعمل های نحوه انتخاب عوامل و آنها و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران تعيين و پرداخت می شود اقدام نمایند.

همچنين استفاده از این تعرفه در روش های انتخاب براساس کيفيت (QBS) و انتخاب بر اساس کيفيت و قيمت (QCBS) ممنوع است.از تاریخ 1398/03/18، ابلاغ نظارت کارگاهی بر پيمان جدید، به عنوان خدمات اضافه، در قراردادهای خدمات نظارت کارگاهی موجود، ممنوع می باشد.

دانلود دستورالعمل

نوشتن دیدگاه