گسترش روز افزون استفاده از انواع مختلف نماهاي ساختمانی و خطرات قابل توجه ناشی از عدم طراحی و اجراي مناسب این نماها باعث شده است تا تدوین ضوابط مرتبط، بیش از پیش اهمیت یابد. با توجه به تنوع اقلیمی و قرار گیري بخش قابل توجهی از کشور در مناطق داراي خطر لرزه اي بالا و باد شدید، طراحی نماهاي ساختمانی براي انواع ترکیب هاي بارگذاري شامل باد و زلزله الزامی است. همچنین در کنار تدوین ضوابط طراحی، ارائه جزئیات اجرایی لازم نیز میتواند نقش قابل توجهی در ارتقاي کیفیت ساخت و ساز کشور داشته باشد. با توجه به مطالب فوق، مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازي ، «دسـتورالعمل طراحی سازه اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمانها» را تحت نشریه 714 منتشر نمود.

دانلود دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها ” نشریه 714 “

نوشتن دیدگاه