نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی به شرح زیر است:

آخرین شیوه پرداخت حق الزحمه از سوی سازمان نظام مهندسی برای عقد قرارداد نظارت (اولین قرارداد-پرداختی اول ) به شرح زیر می باشد:

  • صدور جواز (پروانه ساختمان)                   50 درصد
  • اتمام فونداسیون               10 درصد
  • اتمام اسکلت (سقف آخر)             10 درصد
  • اتمام سفت کاری             10 درصد
  • اتمام نازک کاری               10درصد
  • پایان کار          10درصد

لازم به ذکر است این نحوه پرداخت برای سال اول قرارداد هر پروژه می باشد و برای سال های بعدی به صورت یکپارچه واریزی انجام می گردد.

جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1400-شهرتهران

جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1400-شهرستانهای استان تهران

می توانید جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی تهران را در سال 1399 از لینک زیر دریافت کنید:

جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1399

نوشتن دیدگاه