ماده ۵: بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح و عضويت نماينده وزارت كشاورزي انجام ميشود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي شهر برسد براي شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.”

با توجه به ابهامی كه در برخی از انجمن های شهر (شورای شهر) در مورد تفسیر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وجود آمده است و تصور می گردد كه چنانچه طرح تفصیلی شهری كه به تصویب ماده 5 قانون فوق الذكر می رسد، در صورت عدم تصویب انجمن شهر اعتباری نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده 5 مزبور به شرح زیر توضیح داده می شود:

– كمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح تفصیلی طرح جامع شهری را كه مهندسین مشاور شهرساز بر اساس اصول طرح جامع مصوب تهیه می‌نمایند از نقطه نظر فنی بررسی و در صورت صحت مطالعات و جوابگوئی به نیاز های محلی، آن را به تصویب می‌رساند . رعایت طرح مزبور بدین ترتیب برای همگان لازم الاجرا ست.
– انجمن شهر (شورای شهر) آن قسمت از نقشه‌های طرح تفصیلی مصوب را كه از وظایف مشخص شهرداری بوده و ضمنا اجرای آن برای شهرداری از نظر مالی تعهد آور و یا امكان پذیر است، با توجه به اولویت ها و خصوصا تامین منابع مالی برای اجرا، تصویب می‌نماید كه بدین ترتیب اجرای این نقشه‌های طرح تفصیلی مصوب كمیسیون ماده 5 برای شهرداری مربوط لازم الاجرا خواهد بود.
– شهرداری طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مكلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی (منجمله طرح جامع مصوب) می‌باشد و عدم تصویب یا تاخیر در تصویب انجمن شهر در مورد برخی از نقشه‌های طرح تفصیلی مصوب كمیسیون ماده 5 رافع مسئولیت‌های وی در قبال رعایت نمودن طرح‌های مذكور در هنگام صدور پروانه‌های ساختمان، تفكیك و یا سایر اقدامات شهرسازی نمی‌باشد.

برای آشنایی با کمیسیون ماده ۵ شهرداری کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه