كليه ضوابط مربوط به مقاومت فشاري مشخصه بتن بر اساس آزمايش هاي نمونه هاي استوانه اي به ابعاد ٣٠٠*١٥٠ ميليمتر استوار است. در صورت استفاده از نمونه هاي استوانه اي و يا مكعبي غير استاندارد مقاومت آنها بايد به شرح زير به مقاومت نظير نمونه هاي مورد نظر تبديل شود:

 الف: مقاومت نظير نمونه هاي استوانه اي به ابعاد غير استاندارد نسبت به استوانه استاندارد از رابطه زير به دست مي آيد:

كه در آن مقدار φ1 بر حسب a از جدول زیر به دست مي آيد :

ب: مقاومت نظير نمونه هاي مكعبي به ابعاد مختلف نسبت به مكعب ٢٠٠ ميليمتري از رابطه زير به دست مي آيد:

كه در آن مقدار φ2 بر حسب b از جدول زیر به دست مي آيد :

پ: مقاومت نظير نمونه هاي مكعبي ٢٠٠ ميليمتري نسبت به استوانه استاندارد از رابطه زير به دست مي آيد:

كه در آن مقدار φ بر حسب محدوده مقاومت فشاري نمونه مكعبي ٢٠٠ ميليمتر از جدول زير به دست مي آيد:

برای تبدیل مقاومت نمونه مکعبی به استوانه‌ای لازم است بر حسب جداول بالا مقاومت فشاری بدست آمده برای نمونه مکعبی را ضربدر ضرایب مربوطه در جدول نماییم. معمولا برای یک نوع بتن، مقاومت فشاری نمونه بتن استوانه ای از نوع نظیر آن برای نمونه مکعبی کمتر می باشد که این اختلاف عمدتا ناشی از تفاوت ابعاد و شکل دو نمونه بتنی می باشد.

نوشتن دیدگاه