از آنجا که قیمت های موجود در فهارس بها براساس انجام پروژه در تهران تدوین شده اند، برای اینکه قیمتهای موجود در فهارس بها ، عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده باشد، سازمان مدیریت و برنامه یزی کشور جداول ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری را براساس ویژگی های محلی و منطقه ای و میزان برخوداری یا محروم بودن آن و چگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح مناطق، ابلاغ نموده اند تا در پروژه های خارج از تهران و در سایر نقاط کشور در برآورد هزینه کارهای ساختمانی ،تاسیسات برق و مکانیک ، راه وباند و …… ضرب گردد.

امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ۳۰ تیر ۱۳۹۴ طی بخشنامه‌ای با شماره ۶۹۴۱۶-۹۴، ضرایب منطقه‌ای را، برای بیش از ۱۰۰۰ منطقه مختلف و در ۱۵ رشته فهرست بها ابلاغ شده است.

به استناد این آیین نامه استانداردهای اجرایی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه  و نظام فنی و اجرایی کشور جدول های ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری از نوع گروه اول لازم الاجرا که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است در یک پیوست ابلاغ می شود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند با رعایت مورد استفاده قرار گیرد.

۱-ضریب منطقه ای صرفا به پروژههایی که اسناد مناقصه انها (ارجاع کار) بعد از ابلاغ این بخشنامه منتشر می شود قابل اعمال می باشد.

۲-به کارهایی که اسناد مناقصه آنها منتشر شده یا پیمانهایی که پیش از تاریخ این بخشنامه منعقد شده اند، ضریب منطقه ای موضوع این بخشنامه تعلق نمی گیرد.

۳- برای پروژه هایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژه های خطی، ضریب منطقه ای بر اساس میانگین وزنی ضریب های منطقه ای به نسبت حجم کار در مناطق مختلف در مرحله برآورد محاسبه شده و مبنای عمل قرار می گیرد.

۴- محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش مطابق نقشه تقسیمات کشوری می باشد.

فایل بخشنامه ضرایب منطقه ای امور پیمانکاری

نوشتن دیدگاه