امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران تجديد نظر دوم آيين‌نامه بتن ايران (آبا) ضابطه شماره 120 را در تاریخ 1400/03/29 منتشر کرد. لازم به ذکر است از تاريخ 1401/01/01 براي همه قراردادهايي كه از محل وجوه عمومي ويا به صورت مشاركت عمومي و خصوصي منعقد مي‌شوند، اجراي مفاد اين ضابطه الزامي است. براي قراردادهايي كه بعد از تاريخ 1401/01/01 منعقد مي‌شوند، بخشنامه شماره 4855 / 54 – 6437 / 105 مورخ 1379/09/29فاقد اعتبار است.این ضابطه را می توانید از لینک های زیر دانلود نمایید:

🔗آيين‌نامه بتن ايران (آبا)- تجديد نظر دوم – جلد اول – تحليل و طراحي

🔗آيين‌نامه بتن ايران (آبا)- تجديد نظر دوم – جلد دوم – مصالح و اجرا

نوشتن دیدگاه