با توسعه اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني در كشور، متاسفانه شاهد آن هستيم كـه آمار حوادث و سوانح و وضعيت بهداشت و سلامتي وضعيت مناسب و مطلـوبي را نداشـته و در عـين حـال رونـد فزاينـده و نگران كننده اي را در طول ساليان اخير دنبال ميكند. موضوع ايمني هم در صنعت و هم در پروژه های ساخت و ساز با هدف مديريت پيشگيرانه حوادث همراه با برنامه ريزي هاي دقيق به كار گرفته ميشود. از اینرو معاونت نظارت و راهبردی نظام فنی و اجرایی کشور نشریه 447 با نام ” مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی” را جهت تدوین دستورالعمل های ایمنی کارگاهی به همراه چک لیست های مرتبط منتشر کرده است. در زیر لینک دانلود این آیین نامه را برای مهندسین گرامی قرار داده ایم.

دانلود آیین نامه مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی

نوشتن دیدگاه