در این مقاله سعی شده شما را با علائم اتصالات جوشکاری، نحوه ی نمایش علائم شماتیک در نقشه کشی و همچنین روش ترسیم نقشه های اتصالات جوشکاری طبق استاندارد (ISO 2553- (E تا حدودی آشنا سازیم. 

انواع اتصالات جوشی

علائم انواع جوش در نقشه ها

انواع جوش گوشه

انواع جوش شیاری

علائم جوشکاری

محل قراردادی علائم جوشکاری

کاربرد علائم جوشکاری

فرم درز و مقطع درز جوش را در انواع اتصالات

علائم مرکب

علائم مرکب در صورت نیاز به جوشکاری در دو طرف و درز جوش از علائم مرکب استفاده می شود

علائم کمکی

نوشتن دیدگاه