ضوابط پذیرش عیوب سطحی و داخلی جوش مطابق استاندارد ISO5817 در ذیل آورده شده است.

عیوب سطحی جوش

عیوب داخلی جوش

ضوابط پذیرش بازرسی پرتونگاری

نوشتن دیدگاه