مجموعه خدمات و اقداماتی است که توسط عوامل مهندس مشاور، حین اجرای عملیـات پـروژه، طبـق شـرح خـدمات مربوط، انجام میگیرد، نظارت عالیه گویند. این خدمات مشتمل برموارد زیر است که در ادامه شرح وظایف نظارت عالیه در حوزه این خدمات که مورد توجه ناظران مشاوان پروژه های عمرانی قرار میگیرد آورده ایم.

خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار
۱- بازبینی و اظهار نظر در مورد تکنولوژی اجرای کار که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انتخاب شده است.
2- بازبینی و اظهار نظر در مورد نحوه تفکیک طرح به پروژه ها و فعالیت های مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرایی (واحدهای خدمات مشاوره بر این کارهای جنبی و تکمیلی ، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات ) که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انجام شده است.
3- تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک شده قابل واگذاری به واحدهای خدمات مشاوره برای کارهای جنبی و تکمیلی، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و تعیین مسئولیت هر یک.
4- بازبینی و اظهارنظر نسبت به برنامه زمانی کلی اجرای طرح که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی تهیه شده است.
5- پیگیری برای ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و نظارت بر اجرای آن.
6- بررسی و تأیید برنامه زمانی تفصیلی واحدهای خدمات مشاوره، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل درگیر در طرح و ایجاد هماهنگی بین برنامه های آن ها در چارچوب برنامه زمانی کلی با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی.
7- بررسی و تأیید برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکاران.
8- بررسی گزارش پیشرفت کار ماهانه با جمع بندی گزارش های واحدهای خدمات مشاوره، دستگاه نظارت ، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات ، مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی ، ارائه راه حل برای جبران آن ها و انعکاس در برنامه تجدید نظر با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی.
9- تجدید نظر و بهنگام کردن برنامه زمانی کلی با توجه به پیشرفت کار و بر اساس گزارش ها و تحلیل های دریافتی با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی.

خدمات مهندسی
۱- بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات.
۲- تعیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدید کار.
۳- تهیه فرم ها و مدارک مربوط به آزمایش ها ، بازدید های دوره ای کار و صدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، صورت کارکردها و دستور کار.
۴- تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی.
۵- تهیه فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص.
۶- تدارک ، تنظیم مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم می باشد.
۷- بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مورد نیاز اجرای کار.
۸- بررسی و تأیید فهرست ماشین آلات و ابزار اجرای کار.
۹- تهیه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهیزات طرح.
۱۰- تهیه دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه و پس از نصب.
۱۱- بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد مورد نیاز دوره بهره برداری با تعیین دوره زمانی مربوط.
۱۲- پیگیری و تهیه دستورالعمل نگهداری و راهبردی تجهیزات از سوی تأمین کنندگان آن ها ، تنظیم و تأیید کفایت این مدارک.
۱۳- تجدید نظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت های اجرایی ، تهیه نقشه ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید و تأمین نیازهای برنامه زمانی.
۱۴- تهیه نقشه های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تا حدی که هیچگونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد ، در بهره برداری به وجود نیاید ضمن هماهنگی با عوامل نظارت کارگاهی.

خدمات هماهنگی ، اجرایی ، تحویل موقت
۱- تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما و با حضور عوامل نظارت کارگاهی.
۲- بررسی و تأیید طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران با توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه و گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی.
۳- بررسی و تأیید روش‌های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی.
۴- بررسی و تأیید سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوطه با توجه به اظهار نظر مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی.
۵- ایجاد هماهنگی  بین عملیات طرح با طرح های دیگر که دارای ارتباط و تأثیر متقابل با طرح هستند.
۶- برنامه ریزی جلسات هماهنگی  با دستگاه  نظارت ، کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشکیل این جلسات به صورت منظم ، رسیدگی به مسائل  و موانع اجرای کار ، ثبت و صورتجلسه تصمیمات و پیگیری انجام آنها با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی.
۷- بررسی و یافتن موانع اجرای کار ، ارائه راه حل پیگیری برای رفع آن ها.
۸- تأیید صلاحیت عوامل پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جزء.
۹- تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه و سرپرستان عملیات.
۱۰- کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارهای حساس مانند جوشکاری.
۱۱- ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی، بازدیدهای دوره ای در مورد رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه راه حل‌های مناسب با نوجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی.
۱۲- ابلاغ دستورالعمل در مورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران.
۱۳- کنترل دوره ای و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات اجرای کار و حصول اطمینان از  تناسب آن با بار کاری و برنامه تامین آن‌ها با توجه به گزارش‌های عوامل نظارت کارگاهی.
۱۴- کنترل و پیگیری فعالیت‌های تدارکات مصالح، تجهیزات و ماشین آلات اجرای کار از سوی پیمانکاران بر طبق برنامه با توجه به گزارش عوامل نظارت کارگاهی.
۱۵- کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و تنظیم صورتجلسه مربوط با توجه به گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی.
۱۶- بررسی و تایید درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویل موقت، بازدید و کنترل کارهای اجرا شده، تایید آماده بودن کار برای تحویل موقت و بهره برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره برداری، همراه با فهرست نواقصی که مانع بهره برداری است و اعلام آنها به کارفرما با توجه به گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی.
۱۷- تنظیم برنامه تحویل موقت و تهیه  فهرست آزمایش‌ها با هماهنگی کارفرما.
۱۸- شرکت در هیات تحویل موقت، دستور انجام آزمایش‌ها با نظر هیات یاد شده و بررسی نتایج آن‌ها، صورتجلسه تحویل موقت و فهرست نواقص با همکاری عوامل نظارت کارگاهی.
۱۹- هدایت و کنترل نظارت بر عملیات رفع  نقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و تنظیم صورتجلسه رفع نقص با همکاری عوامل نظارت کارگاهی.
۲۰- بررسی و اظهار نظر درباره جمع آوری تاسیسات و ساختمان‌های موقت و خارج نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاک‌سازی کارگاه یا ابقای آن با پیشنهاد لازم.
۲۱- تحویل و تایید اسناد و مدارک طرح به کارفرما مانند نقشه‌های چون ساخت، دستورالعمل های راهبری  و  نگهداری.
۲۲- تهیه و تنظیم شناسنامه  طرح شامل مشخصات اصلی طرح و اهداف آن، نتایج حاصله از اجرای طرح در مقایسه با هدف‌های پیش بینی شده، تغییرات انجام شده حین اجرا  از  نظر نقشه، مشخصات، زمان و هزینه و علل اعمال آنها، نکات مثبت و منفی روش اجرا، انعکاس روش‌های جدیدی که در اجرا به کار گرفته شده است، معرفی قراردادهای طرح و اعلام نظر در مورد عملکرد پیمانکاران  و فروشندگان تجهیزات، نکات مثبت و منفی روش‌های بهره برداری در دوره تضمین، اشکالات به وجود آمده در بهره برداری ناشی از طراحی و اجرا و رویدادهای ویژه دوره ساخت مانند سیل‌های استثنایی، مستندسازی، تکمیل و تحویل آن در بسته‌های نرم‌افزاری در صورتی که مشاور، خدمات مهندسی و طراحی طرح را نیز انجام داده باشد.

خدمات کنترل کیفیت

۱- انجام بازرسی‌های دوره ای و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تائیید صحت اجرای آن‌ها قبل از پوشیده شدن یا اجزای مراحل بعدی ضمن هماهنگی عامل با عوامل نظارت کارگاهی و ارائه راهکارهای مناسب و اصلاحی برای مشکلات احتمالی.
۲- بررسی و تایید کنترل نقشه ها، محورها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تایید انطباق انها با نقشه ها قبل از شروع عملیات هر قسمت و کنترل عملیات نقشه برداری در مراحل مختلف اجرای کار ضمن هماهنگی کامل با عوامل نظارت کارگاهی.
۳- هماهنگی برای کنترل بر نگهداری نقاط نشانه و مبدا به وسیله پیمانکار.
۴- اندازه گیری تغییر شکل‌ها و جابجایی‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز.
۵- نظارت دوره ای بر نحوه نگهداری و انبار داری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه  و جابجایی آن‌ها.
۶- تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش‌ها و کنترل و تایید تنوع آزمایش‌های مصالح و تجهیزات و کارهای انجام شده با تعیین نوع آزمایش و محل آن‌ها.
۷- کنترل و تایید فرآیند انجام آزمایش‌ها، نتایج آن‌ها و ابلاغ دستور کار به پیمانکار برای اصلاح مصالح و تجهیزات یا کارهای معیوب.
۸- دستور اصلاح کارهای معیوب و پیگیری آن‌ها.
۹- تایید مشخصات مصالح تجهیزاتی که باید در کار مصرف شود از نظر انطباق  با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف.
۱۰- نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما  به پیمانکاران و بررسی و اعلام نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف.
۱۱- تهیه دستورالعمل در مورد  نظارت بر نحوه  نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده.
۱۲- رسیدگی، اعلام نظر و تایید نقشه‌های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران.
۱۳- بررسی و اعلام نظر و تایید نقشه‌های چون ساخت که به وسیله پیمانکاران  تهیه می‌شود.

خدمات برآورد، کنترل پرداخت‌ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها

۱- بازبینی و به هنگام کردن اسناد مالی و حقوقی قراردادها  از جمله برآورد هزینه خدمات و عملیات اجرایی و دیگر نیازهای دوره اجرا به منظور ارجاع کارها و خدمات و عقد قراردادهای مربوط.
۲- بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه و اعتبار پیش بینی شده طرح به منظور اصلاح برنامه مالی.
۳- تایید پرداخت اقساط پیش پرداخت‌ها.
۴- ارائه دستورالعمل و فرم‌های همسان و مناسب در مورد  هماهنگی اندازه گیری کارهای انجام شده و مصالح  پای کار و همچنین کنترل و تایید صورت وضعیت‌ها و پرداخت‌های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح به منظور  پرداخت از سوی کارفرما  بر اساس گزارش‌های عوامل نظارت کارگاهی.
۵- کنترل تغییر مقادیر کارها و مبالغ  اضافی یا نقایص پیمان‌ها.
۶- تعیین مبلغ  باقیمانده کارها در انتهای هر سال و در مواقعی که مورد نیاز کارفرما  باشد.
۷- تطبیق تصمیم‌های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان مربوط و ابلاغ آن‌ها برای اجرا.
۸- بررسی و تایید قیمت‌های جدید‌.
۹- رسیدگی به تاخیر قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن ان‌ها.
۱۰- پیگیری برقراری انواع پوشش‌های بیمه ای لازم و رسیدگی مسائل بیمه در صورت بروز خسارت.
۱۱- تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل و همکاری با کارفرما در حل و فصل اختلاف ها.
۱۲-اصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قراردادها.
۱۳-رسیدگی به صورتحساب قطعی پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل.
۱۴-بررسی و اعلام نظر درمورد استرداد تضمین های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل بر اساس قراردادهای آن‌ها.

خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی ( دوره تضمین ) و تحویل قطعی

۱-بازرسی و نظارت دوره ای و عملکرد طرح در دوره  بهره برداری آزمایشی (دوره تضمین)
۲-دستور انجام آزمایش‌ها در صورت لزوم و بررسی نتایج آن‌ها
۳-بررسی و تحلیل اندازه گیری تغییر شکل ها و کنترل رواداری های مجاز
۴-کنترل نظارت بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین
۵-رسیدگی به نواقص و معایب در دوره تضمین تهیه فهرست آنها و پیگیری و نظارت و رفع آنها به وسیله عوامل مربوط
۶-همکاری با کارفرما و بهره بردار برای اجرای صحیح روش ها و دستور العمل های بهره برداری
۷-حصول اطمینان از رفع معایب و تایید آمادگی کار برای تحویل قطعی در پایان دوره تضمین
۸-شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی

نوشتن دیدگاه