مطابق قانون برگزاری مناقصات طبقه‌بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:

معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت است سال 1382 کمتر از بیست میلیون(20،000،000)ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

روش‌های انجام مناقصه به شرح زیر انجام می‌شود:

الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آنها تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنان‌چه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.
ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

1ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.

2ـ برگزاری مناقصه محدود.

در ادامه به حدنصاب معاملات سال 1400 براساس مصوبه هیئت وزیران اشاره می کنیم:

🔗برای دانلود تصویر تصویبنامه حدنصاب معاملات سال 1400 کلیک کنید

۱- معاملات کوچک:  معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون (۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

لازم به ذکر است، نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

🔗برای دانلود تصویر تصویبنامه حدنصاب معاملات سال 1399 کلیک کنید

نوشتن دیدگاه