انجام پروژه هاي صنعت ساخت به خصوص پروژهاي بزرگ نظير سد، راه، سيستم هاي انتقـال آب، سـاختمان و بسـياري ديگـر از پروژه هاي عظيم در عصر حاضر با تحولات بيسابقه اي مواجه بوده است. شـناخت انـواع روشهـاي مختلـف اجـراي پـروژه و انـواع ماشين آلات و تجهيزات مدرن اين صنعت و نحوه صحيح انتخاب و استفاده از آنها، مـي توانـد نقـش مـوثري در موفقيـت طـرح هـا و پروژه ها داشته باشد. همچنين مي توان ادعا كرد قسمت عمده اي از هزينه پروژه ها مربوط به ماشين آلات و تجهيزات ميباشد. از اينرو يكي از عوامل مهم در انجام موفق طرح ها و پروژها نقش ماشين آلات و تجهيزات و به تبع آن نحوه انتخاب و مديريت صحيح آنهـا ميباشد.

اصولاً ماشین آلاتی که در کارگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر است که می توانید برای مطالعه و آشنایی با ماشین آلات هر دسته روی آن کلیک کنید:

نوشتن دیدگاه